Get flyer

Shrine of 'Dayk w Khoshek'

typeplace

map36.720, 44.023